Round 11 Standings

  • Print
Rank Player Points Op.Win%
518 Yun, Suhan 4 58.33%
376 Yuki, Kensuke * 9 45.17%
149 Yui, Kaoru * 15 54.76%
116 Yuasa, Kentaro 15 66.05%
447 Yoshizawa, Toshio * 6 54.66%
551 Yoshizawa, Hiromi * 3 62.50%
160 Yoshino, Eiichi * 15 51.35%
166 Yoshikuni, Mitsuyuki * 15 49.64%
204 Yoshikawa, Yusuke 12 65.98%
323 Yoshikawa, Hiroshi * 9 58.66%
519 Yoshida, Mitsutaka * 4 54.16%
636 Yoshida, Kosuke * 0 75.00%
504 Yokoyama, Tatsuya * 6 40.62%
324 Yokosuka, Tomohiro * 9 58.33%
332 Yokoi, Shinpei * 9 56.66%
423 Yasutomi, Hiroto * 6 66.66%
222 Yasufuku, Akihiro * 12 59.64%
126 Yasuda, Takeshi * 15 62.03%
183 Yasuda, Masaaki 13 59.45%
145 Yasooka, Shota 15 55.83%
341 Yashiro, Takuya * 9 54.16%
661 Yaoita, Akihiro * 0 50.00%
658 Yanagihara, Takashi * 0 54.16%
581 Yanagihara, Hiroki * 3 52.08%
624 Yanagi, Hiroshi * 1 66.66%
237 Yanagawa, Tomoyuki * 12 56.72%
20 Yamazaki, Yuki * 25 64.99%
638 Yamazaki, Takayoshi * 0 75.00%
681 Yamazaki, Manabu * 0 33.33%
393 Yamazaki, Kota * 7 61.48%
88 Yamazaki, Kairi * 18 53.94%
471 Yamazaki, Hiroki * 6 49.66%
409 Yamashita, Kiyotaka * 7 39.86%
655 Yamano, Tatsuto * 0 55.55%
532 Yamamoto, Yasuhide * 3 100.00%
103 Yamamoto, Takao * 16 51.26%
63 Yamamoto, Keitaro * 18 64.42%
360 Yamaguchi, Yuichi * 9 49.93%
601 Yamaguchi, Yoshinori * 3 44.44%
306 Yamaguchi, Teruyuki * 9 68.00%
390 Yamaguchi, Kazuhiro * 8 44.66%
91 Yamagishi, Yuichi * 18 50.42%
559 Yamagishi, Taro * 3 58.33%
642 Yamagishi, Norikazu * 0 75.00%
501 Yamagishi, Hajime * 6 41.33%
51 Yamadaya, Kohei 21 66.22%
554 Yamada, Yuki * 3 62.50%
201 Yamada, Yoshiharu 12 66.66%
291 Yamada, Keiichi * 10 47.76%
242 Yamada, Hiroki * 12 53.36%
330 Yamada, Akira * 9 57.22%
510 Yagisawa, Tomoo * 6 36.11%
301 Yagi, Wataru * 9 76.00%
627 Yagi, Akira * 1 51.85%
220 Watanabe, Tetsuya * 12 60.88%
215 Watanabe, Shinji 12 62.92%
179 Watanabe, Mitsutoshi * 15 39.94%
466 Watanabe, Masanari 6 50.66%
621 Watanabe, Masami * 2 51.85%
92 Watanabe, Keita * 18 49.27%
579 Watanabe, Junko * 3 52.08%
110 Watanabe, Hiroto 15 71.11%
248 Watanabe, Hayato * 12 51.04%
540 Watai, Yoichiro * 3 66.66%
534 Wakuri, Akira 3 77.77%
377 Wakuda, Hiroyasu * 9 45.16%
590 Wakae, Akio * 3 47.91%
70 Ushie, Yuta 18 60.47%
86 Usami, Taro * 18 54.09%
371 Ura, Tsuyoshi * 9 46.52%
571 Unno, Takao * 3 55.55%
313 Umezawa, Shinobu * 9 64.44%
223 Ujita, Yasuaki * 12 59.52%
37 Uesugi, Masatoshi * 24 63.89%
634 Ueno, Mitsuru * 0 100.00%
122 Ueno, Kazuki 15 63.09%
436 Uekusa, Wataru * 6 58.66%
550 Ueda, Takaya * 3 62.50%
108 Ueda, Sunao 15 72.02%
373 Ueda, Shigeki * 9 46.05%
115 Ueda, Katsuya * 15 66.07%
389 Ueda, Ai * 8 45.38%
387 Uchida, Takuya * 8 56.33%
322 Tsutsumi, Naoki * 9 60.00%
611 Tsutsubuchi, Yasuaki * 3 41.33%
59 Tsushima, Yusuke 20 60.25%
167 Tsushima, Tomoya 15 49.33%
297 Tsunokawa, Yoshikazu * 10 42.18%
456 Tsunaki, Muga * 6 52.77%
13 Tsumura, Kenji * 27 70.07%
594 Tsukahara, Yasuyuki * 3 45.83%
617 Tsukada, Takehiro * 3 34.12%
380 Tsukada, Keiichi * 9 43.53%
663 Tsuji, Shinya 0 50.00%
508 Tsuda, Junichi * 6 38.88%
264 Tsuchiya, Yasuhide * 12 47.47%
449 Tsuboi, Masashi * 6 54.16%
564 Tsubata, Masashi * 3 55.55%
567 Toshida, Shinichi * 3 55.55%
635 Toriumi, Takashi * 0 75.00%
478 Tomura, Michiya * 6 47.91%
218 Tomita, Kei * 12 61.07%
503 Tomita, Kayoko * 6 40.62%
505 Tomita, Hikaru * 6 40.30%
514 Tokai, Tsukasa * 5 50.00%
631 Toida, Kiyoshi * 1 44.44%
106 Toda, Hirotsugu * 16 49.58%
659 Tochika, Takayuki * 0 50.00%
354 Tezuka, Yuki * 9 50.89%
98 Tezuka, Hisashi * 16 58.03%
319 Teshima, Hisanori * 9 62.50%
157 Terasawa, Kazuya 15 52.08%
128 Terada, Atsushi * 15 61.47%
392 Taya, Hiroyuki * 7 64.00%
537 Tawara, Takashi * 3 68.75%
99 Tatsuhara, Satoshi * 16 57.63%
68 Tashiro, Hayato * 18 61.01%
184 Taru, Genki 13 58.46%
294 Tano, Fumiaki * 10 44.35%
382 Tani, Tokuo * 9 42.91%
263 Taneichi, Hidenori * 12 47.61%
196 Tanaka, Takayuki * 13 45.75%
247 Tanaka, Ryota * 12 52.10%
547 Tanaka, Junichi * 3 66.66%
26 Tanaka, Hisaya 24 72.48%
494 Tanahashi, Takahiro * 6 43.75%
457 Tanabe, Mitsuhiro * 6 52.08%
173 Tamura, Takashi * 15 46.66%
487 Takita, Takeshi * 6 45.33%
327 Takimura, Kazuyuki * 9 57.77%
479 Takeyama, Yoichiro * 6 47.91%
370 Takeuchi, Yasuyuki * 9 46.76%
365 Takeuchi, Ryota * 9 47.70%
618 Takeuchi, Hidehito * 3 33.33%
653 Taketo, Kiyoshi * 0 55.55%
233 Takemura, Kazunori * 12 57.21%
555 Takemori, Aoi * 3 58.33%
482 Takei, Tomoyuki * 6 47.22%
486 Takeda, Mayumi * 6 45.33%
141 Takeda, Koji * 15 57.14%
24 Takasaki, Yuichi 25 52.77%
83 Takarabe, Kenichiro * 18 56.02%
451 Takano, Yasuhiro * 6 54.16%
251 Takano, Masayuki * 12 50.34%
650 Takanashi, Yoshiki * 0 66.66%
608 Takamatsu, Tomohiro * 3 43.75%
5 Takakuwa, Akihiro 28 68.78%
511 Takahashi, Terue * 6 35.64%
445 Takahashi, Noboru * 6 54.66%
656 Takahashi, Masayoshi * 0 55.55%
488 Takahashi, Kenta * 6 44.82%
431 Takagi, Takeshi * 6 60.00%
298 Takagi, Riichiro * 10 40.62%
250 Takada, So * 12 51.02%
257 Takada, Masahiro * 12 49.64%
364 Tajiri, Satoshi * 9 47.91%
260 Taguchi, Yuichi 12 48.80%
640 Taguchi, Kenji * 0 75.00%
56 Tachibana, Satoshi * 21 62.39%
440 Tabuchi, Atsushi * 6 58.33%
280 Suzuki, Yuji * 11 52.22%
391 Suzuki, Yuichiro * 8 41.33%
438 Suzuki, Yohei * 6 58.33%
464 Suzuki, Yasutomo * 6 51.11%
593 Suzuki, Susumu * 3 46.66%
539 Suzuki, Shin * 3 66.66%
485 Suzuki, Sadao * 6 46.66%
156 Suzuki, Ryuichi * 15 52.39%
296 Suzuki, Mayumi * 10 43.10%
273 Suzuki, Masayuki * 12 44.75%
89 Suzuki, Masatsuna * 18 53.74%
178 Suzuki, Masashiro * 15 41.25%
566 Suzuki, Masahiro * 3 55.55%
112 Suzuki, Kenta 15 66.49%
356 Suzuki, Keisuke * 9 50.66%
592 Suzuki, Hirofumi * 3 47.91%
253 Suzuki, Go * 12 50.07%
45 Suzuki, Fumio * 22 63.27%
374 Sugiyama, Naohiro * 9 45.55%
221 Sugiyama, Koichi * 12 60.20%
675 Sugiuchi, Jun * 0 43.75%
321 Sugita, Tsubasa * 9 62.22%
161 Sugimori, Kazutaka * 15 51.10%
36 Sugiki, Takafumi 24 64.05%
121 Sugaya, Akio * 15 63.77%
137 Suganuma, Takeshi * 15 59.89%
570 Sugamoto, Tomohiro * 3 55.55%
281 Sugahara, Hideyuki * 11 51.73%
39 Suga, Takeichi * 24 60.03%
480 Sudo, Jun * 6 47.77%
214 Suda, Makoto * 12 62.92%
208 Sogabe, Ippei * 12 63.80%
572 Shoji, Tatsuro * 3 55.55%
72 Shiozu, Ryoma 18 60.01%
556 Shiota, Takahito * 3 58.33%
347 Shinozaki, Yuu 9 52.38%
506 Shinozaki, Shota * 6 40.00%
16 Shimura, Ichiro * 27 65.59%
612 Shimotsubo, Naoki * 3 41.33%
673 Shimono, Yuji * 0 44.44%
362 Shimono, Tetsuro * 9 49.33%
569 Shimizu, Ryu * 3 55.55%
458 Shimizu, Junji * 6 52.08%
105 Shimizu, Hajime 16 50.95%
147 Shimizu, Akihiro 15 55.20%
236 Shimeno, Yu * 12 56.84%
670 Shimano, Yoshiki * 0 44.44%
95 Shimada, Masatake 17 58.73%
622 Shimada, Fujio * 2 44.44%
219 Shiki, Kazumasa * 12 60.95%
582 Shikama, Tomonori * 3 52.08%
543 Shiino, Yoichi * 3 66.66%
130 Shibuya, Yuto * 15 60.93%
348 Shibuya, Tsutomu * 9 52.23%
48 Serata, Kohei * 22 57.62%
185 Sekiguchi, Ichiki * 13 57.14%
553 Seki, Yoshio 3 62.50%
73 Seki, Kazuhiko * 18 59.89%
614 Sayama, Tomonori * 3 39.58%
271 Sawada, Akane * 12 45.25%
140 Satou, Daisuke * 15 57.57%
67 Sato, Yuryo * 18 61.10%
199 Sato, So * 12 66.66%
585 Sato, Shigeru * 3 52.00%
388 Sato, Naoshi * 8 51.57%
548 Sato, Masatoshi * 3 66.66%
158 Sato, Kimihiko 15 52.04%
61 Sato, Hitoshi * 19 58.84%
340 Sato, Daisuke * 9 54.66%
357 Sato, Dai * 9 50.00%
502 Sato, Chihiro * 6 41.11%
320 Sasayama, Naomitsu * 9 62.22%
345 Sasaya, Kazunori * 9 53.33%
111 Sasaki, Yusuke 15 68.75%
202 Sasaki, Minoru * 12 66.19%
398 Sasaki, Masato * 7 52.00%
509 Sasaki, Kuniaki * 6 38.43%
462 Sasaki, Kaoru * 6 51.66%
496 Sasaki, Chuya * 6 42.77%
283 Sasahara, Yasufumi * 10 59.25%
164 Sasagawa, Tomohide 15 50.46%
138 Sakurai, Yu * 15 58.85%
35 Sakurada, Koichi * 24 65.66%
139 Sakuma, Toshimitsu * 15 58.18%
240 Sakashita, Yuichi * 12 54.44%
290 Sakamoto, Kazuya * 10 49.30%
595 Sakai, Toshinori * 3 45.83%
289 Sakai, Naoko * 10 50.45%
587 Sakai, Kazuhiro * 3 50.66%
646 Saito, Yu * 0 75.00%
680 Saito, Yoshinori * 0 37.03%
366 Saito, Yoshihide * 9 47.22%
459 Saito, Tomoya * 6 52.00%
652 Saito, Takanori * 0 55.55%
188 Saito, Takanobu * 13 53.74%
64 Saito, Takahiro * 18 61.97%
598 Saito, Shuichi * 3 44.44%
187 Saito, Kaoru * 13 54.01%
317 Saito, Kanao * 9 62.77%
269 Saito, Hirotsugu * 12 46.14%
405 Saikatsu, Akira * 7 45.37%
216 Saijo, Yuichi * 12 61.11%
22 Rikuno, Keito * 25 60.33%
625 Ozawa, Takeshi * 1 62.96%
55 Ozawa, Takahiro * 21 63.42%
678 Ouchi, Satoru * 0 41.66%
210 Otsuka, Kotaro 12 63.33%
33 Otsubo, Yuji 24 66.09%
396 Otani, Makoto * 7 56.00%
544 Ota, Tetsuro * 3 66.66%
455 Ota, Shinji * 6 52.77%
490 Ota, Hirotaka * 6 44.44%
524 Osumi, Keigo * 4 50.00%
563 Oshima, Meguru * 3 55.55%
668 Oshima, Hideaki * 0 47.91%
170 Osawa, Takuya * 15 48.22%
97 Orihara, Jun * 16 59.26%
420 Ooura, Shotaro * 6 66.66%
641 Ono, Toshiyuki * 0 75.00%
174 Ono, Shinsuke * 15 45.38%
645 Ono, Mamkoto * 0 75.00%
562 Onishi, Junpei * 3 56.25%
604 Onda, Kazuteru * 3 44.44%
419 Omoteya, Hisatsugu * 6 66.66%
85 Omori, Tomoaki * 18 54.53%
79 Omori, Kazuki * 18 56.78%
583 Okutsu, Takahiro * 3 52.08%
467 Okura, Kazunari * 6 50.66%
425 Okumura, Yoshito * 6 64.58%
343 Okawa, Yusuke * 9 54.00%
144 Okamura, Shinya * 15 56.11%
14 Okamoto, Jin 27 68.89%
470 Okada, Yuji * 6 50.00%
315 Okada, Takuma * 9 63.88%
526 Okada, Seiji * 4 44.00%
96 Okada, Koby 16 64.36%
84 Okabayashi, Masanao * 18 55.05%
8 Oiso, Masashi 27 74.40%
259 Oikawa, Mutsuki * 12 49.27%
542 Oikawa, Hideyuki * 3 66.66%
674 Oh, Chuei * 0 44.44%
452 Ogura, Ryo 6 53.33%
230 Ogiyama, Shuji 12 57.56%
123 Ogawa, Shunsuke * 15 63.02%
671 Ogawa, Hiroyuki * 0 44.44%
657 Ogata, Masakatsu * 0 55.55%
654 Ogata, Koki * 0 55.55%
517 Odashima, Takumi * 4 62.50%
613 Nozue, Ryoma * 3 40.00%
484 Nozu, Shizutaka * 6 46.66%
578 Nozaki, Yoshinori * 3 52.08%
352 Nose, Koji 9 51.11%
288 Nomura, Yoshiyuki * 10 51.29%
6 Nomura, Eiji 27 79.01%
82 Nomura, Chiaki * 18 56.16%
337 Noguchi, Tomokazu * 9 55.33%
195 Noguchi, Masahiro * 13 46.66%
626 Nogi, Yasuhiro * 1 54.16%
109 Nobushita, Jun 15 72.00%
303 Niwa, Toshiharu 9 72.50%
349 Nitta, Kazumasa * 9 51.70%
75 Nishiwaki, Kazuhisa 18 57.14%
430 Nishio, Yoshiaki * 6 62.50%
453 Nishio, Tomomi * 6 53.33%
477 Nishimura, Yusuke * 6 48.33%
395 Nishimura, Tomoya * 7 56.00%
197 Nishimura, Sho * 12 75.00%
358 Nishikubo, Shogo * 9 50.00%
498 Nishikawa, So * 6 42.77%
165 Nishida, Toshimasa * 15 50.35%
311 Niizeki, Yasutoshi * 9 66.66%
295 Nihei, Naoto * 10 43.87%
586 Nawata, Tomoyuki * 3 50.66%
104 Natsume, Takuya * 16 50.97%
512 Natsume, Seishiro * 5 56.00%
520 Narishima, Takashi * 4 54.16%
148 Nakazawa, Kazuhiro * 15 55.20%
410 Nakazato, Takuya * 7 36.25%
535 Nakayama, Masahiko * 3 75.00%
168 Nakao, Munenari * 15 48.80%
7 Nakano, Fumiki * 27 76.25%
225 Nakanishi, Keisuke * 12 58.33%
284 Nakamura, Yusuke * 10 57.14%
531 Nakamura, Yoichi 3 100.00%
1 Nakamura, Shuhei 30 73.73%
244 Nakamura, Satoshi 12 52.80%
427 Nakamura, Masaya * 6 64.58%
312 Nakamura, Masanori * 9 65.98%
305 Nakamura, Kiyonari * 9 69.44%
418 Nakamura, Hitoshi * 6 66.66%
90 Nakamura, Hirobumi 18 51.57%
536 Nakajima, Hiroki * 3 68.75%
18 Nakajima, Chikara 25 68.29%
74 Nakagawa, Yuichi * 18 59.22%
228 Nakagawa, Yu * 12 57.85%
277 Naito, Takayoshi * 12 42.33%
211 Nagayama, Hiroyuki * 12 63.33%
649 Nagaoka, Toru * 0 75.00%
200 Nagaoka, Takayuki 12 66.66%
206 Nagao, Hakaru * 12 64.66%
403 Nagano, Minehisa * 7 46.50%
448 Nagai, Go * 6 54.66%
599 Nabeta, Keisuke * 3 44.44%
620 Muroi, Kazuaki * 2 54.16%
134 Murayama, Terukazu * 15 60.41%
53 Murata, Koji * 21 65.30%
254 Murata, Kazuaki * 12 50.00%
344 Muramatsu, Daisuke * 9 53.42%
43 Murakami, Yuki (Miyagi) 22 66.37%
630 Murakami, Taku * 1 44.44%
577 Murakami, Norichika 3 52.08%
465 Murakami, Ken * 6 50.66%
49 Mukuno, Yuji * 21 67.11%
610 Mukai, Takeshi * 3 41.66%
120 Mouri, Takemasa 15 63.92%
665 Motoyama, Kazuya * 0 50.00%
662 Motohashi, Hideaki * 0 50.00%
461 Morito, Takuma * 6 51.70%
113 Morita, Masahiko 15 66.42%
545 Morishige, Koji * 3 66.66%
151 Morimoto, Manabu * 15 53.85%
664 Morikawa, Yoshimi * 0 50.00%
300 Mori, Katsuhiro 9 77.77%
385 Mori, Daisuke * 9 41.33%
21 Momose, Kazuyuki 25 63.76%
189 Mochizuki, Hiroyuki * 13 53.06%
152 Mizuno, Masahito * 15 53.64%
565 Mizuno, Akimitsu * 3 55.55%
80 Mizui, Shota 18 56.37%
434 Miyoshi, Hideaki * 6 58.66%
252 Miyazaki, Takefumi * 12 50.20%
318 Miyazaki, Hidetaka * 9 62.66%
644 Miyata, Satoshi * 0 75.00%
361 Miyashita, Kenji * 9 49.33%
198 Miyamori, Masaei * 12 73.90%
143 Miyagi, Akira * 15 56.77%
101 Miyabe, Koichi * 16 54.49%
619 Miura, Kentaro * 3 0.00%
205 Mitsuya, Kazuhiko 12 65.33%
150 Mitsuhashi, Takashi 15 54.42%
142 Mitamura, Kazuya * 15 56.99%
117 Mishima, Yuichiro * 15 65.47%
437 Mayuzumi, Shinichi 6 58.33%
46 Matsuzuki, Kyosuke 22 60.10%
422 Matsuyama, Tomofumi * 6 66.66%
568 Matsuyama, Takuya * 3 55.55%
256 Matsuyama, Hikaru * 12 49.86%
529 Matsushita, Takashi * 3 100.00%
415 Matsushita, Masakazu * 6 69.44%
133 Matsuoka, Tomohide * 15 60.41%
386 Matsuo, Keita * 9 40.41%
623 Matsunaga, Toshiro * 2 40.74%
107 Matsunaga, Kazuki * 15 73.66%
597 Matsumura, Takeshi * 3 45.33%
428 Matsumura, Takehiko * 6 63.88%
267 Matsumura, Hideyuki * 12 47.08%
274 Matsumoto, Shinya * 12 44.43%
292 Matsumoto, Hiroshi * 10 47.59%
489 Matsui, Taisuke * 6 44.44%
351 Matsuda, Yuuki * 9 51.35%
406 Mashiko, Shinsuke * 7 43.53%
129 Maruyama, Tomohiro 15 61.07%
44 Maruyama, Tatsuya * 22 64.12%
421 Maruyama, Takaaki 6 66.66%
454 Maruyama, Hiromi * 6 53.33%
285 Makuta, Eiji * 10 53.22%
633 Makishima, Takaaki 0 100.00%
34 Maki, Koichiro 24 66.05%
81 Maeba, Hideaki * 18 56.17%
304 Machida, Takahiro * 9 70.83%
58 Lee, Sang-Ryeol 20 68.27%
433 Kushibe, Toshiki * 6 60.00%
475 Kusakabe, Tadao * 6 49.33%
227 Kusaba, Nobutaka 12 57.93%
212 Kurosawa, Yoshihito * 12 63.26%
522 Kurosaki, Hitoshi * 4 52.08%
207 Kurokawa, Naoya * 12 64.62%
11 Kuroda, Toshiyuki * 27 72.49%
394 Kuroda, Masashiro 7 57.77%
326 Kurobane, Kyuya * 9 57.77%
153 Kurihara, Tomo * 15 53.40%
209 Kuramochi, Yoshinori * 12 63.43%
679 Kuramochi, Takashi * 0 41.33%
672 Kura, Keita * 0 44.44%
495 Kunugi, Ryu * 6 43.33%
270 Kumagai, Shinichi 12 45.77%
533 Kudo, Koichi * 3 77.77%
28 Kubota, Yuhi * 24 71.05%
472 Kubota, Toru * 6 49.33%
169 Kozakai, Yukio * 15 48.22%
255 Koyano, Kazunori * 12 49.93%
272 Koyano, Hiorfumi * 12 45.23%
588 Koyanagi, Takuya * 3 50.00%
194 Koyama, Yuki(Yokohama) * 13 49.82%
460 Koyama, Yuki(Tokyo) * 6 52.00%
282 Kouyama, Shinji * 10 65.55%
407 Kotani, Satoshi * 7 41.14%
180 Kora, Masahiro 14 58.15%
500 Konoma, Tatsuya * 6 41.33%
426 Kono, Yutaka * 6 64.58%
441 Kono, Tomohiro * 6 57.33%
667 Kondo, Yoriyuki * 0 48.14%
483 Kondo, Daichi * 6 47.22%
355 Konagai, Ryota 9 50.88%
78 Komuro, Shu 18 56.83%
155 Komiyama, Hideki * 15 52.90%
12 Komiya, Tadayoshi 27 72.19%
523 Komai, Taisuke * 4 52.00%
66 Kojima, Mitsuhiro * 18 61.66%
278 Koizumi, Norihiro * 12 42.10%
235 Koizumi, Kenta * 12 57.08%
676 Kogawa, Osamu * 0 42.66%
249 Koen, Yusuke * 12 51.04%
606 Kobori, Tetsuhiro * 3 44.44%
3 Kobayashi, Masanori 30 67.61%
575 Kobayashi, Masafumi * 3 54.66%
516 Kobayashi, Kenji * 5 40.57%
435 Kobayashi, Hajime * 6 58.66%
154 Kobayashi, Akihito * 15 53.28%
163 Kobatake, Atsushi * 15 50.66%
463 Kobashi, Motoki * 6 51.33%
4 Kiyota, Ken * 30 65.97%
261 Kitazawa, Toru * 12 48.57%
239 Kitayama, Masaya * 12 55.26%
159 Kitano, Tetsuya * 15 51.71%
229 Kitada, Mitsutoshi * 12 57.85%
379 Kishida, Hirokazu * 9 44.44%
557 Kinoshita, Tomoya * 3 58.33%
94 Kinoshita, Masashi * 18 46.78%
17 Kinoshita, Junichi 27 65.14%
605 Kimura, Toshiyuki * 3 44.44%
491 Kimura, Atsushi * 6 44.21%
190 Kimoto, Kenji 13 52.97%
527 Kikuchi, Yuji * 4 43.75%
521 Kikuchi, Satoru * 4 53.33%
102 Kawazoe, Hiroki * 16 54.45%
384 Kawasaki, Tetsuharu * 9 41.66%
226 Kawano, Junichi 12 58.16%
125 Kawamura, Makoto * 15 62.35%
287 Kawakami, Hiroshi * 10 51.48%
268 Kawai, Satoshi * 12 46.87%
637 Kawaguchi, Kanako * 0 75.00%
217 Kawada, Chihiro * 12 61.08%
276 Katsuta, Soichi * 12 43.02%
191 Katsuda, Hiroshi * 13 51.88%
114 Kato, Kazuki 15 66.26%
629 Kato, Dai * 1 48.14%
279 Katayama, Hidenori * 12 41.14%
258 Kataoka, Tatsuya * 12 49.47%
333 Kashiwamura, Hideaki * 9 56.48%
682 Kashimura, Kazuomi * 0 33.33%
71 Kashima, Akihiro 18 60.21%
607 Kase, Daiki * 3 43.96%
417 Karube, Ryo * 6 68.75%
677 Kanno, Fumihiro * 0 41.66%
234 Kaneko, Masami * 12 57.09%
338 Kaneko, Koji * 9 54.68%
602 Kanazawa, Takashi * 3 44.44%
402 Kanazawa, Naoko 7 47.59%
632 Kanazawa, Katsuhisa * 1 41.33%
378 Kammerzelt, Shawn * 9 44.89%
293 Kamioka, Ryosuke * 10 44.81%
492 Kamioka, Masayuki * 6 43.75%
528 Kaminaka, Takahiro * 4 43.75%
342 Kamei, Toru * 9 54.01%
135 Kamei, Shunsuke * 15 60.41%
499 Kamai, Daisuke * 6 42.21%
265 Kadono, Satoru * 12 47.39%
383 Kadoi, Manabu * 9 41.66%
32 Jumonji, Taro * 24 67.96%
574 Jincho, Takayoshi * 3 55.55%
314 Jinbo, Kazuto * 9 64.00%
651 Iwashita, Satoshi * 0 55.55%
561 Iwasaki, Yoshitaka * 3 56.25%
127 Iwasaki, Takahito * 15 61.56%
399 Iwano, Shuzo * 7 52.00%
124 Iwai, Tsuyoshi * 15 62.50%
584 Ito, Yu * 3 52.08%
172 Ito, Yoshimasa * 15 47.70%
182 Ito, Yoko * 13 60.55%
363 Ito, Takahiro(Yokohama) * 9 47.97%
286 Ito, Takahiro(Nagano) * 10 52.59%
310 Ito, Tadashi * 9 66.66%
400 Ito, Shuhei * 7 51.71%
329 Ito, Makoto * 9 57.33%
50 Ito, Ken * 21 66.36%
177 Isobe, Masato * 15 44.06%
469 Ishiyama, Hiroki * 6 50.00%
600 Ishiwada, Hiroyuki * 3 44.44%
162 Ishitsuka, Takehiro * 15 51.04%
372 Ishimoto, Koichi * 9 46.14%
31 Ishikawa, Ren 24 68.19%
525 Ishii, Taisuke * 4 50.00%
339 Ishii, Kota * 9 54.66%
307 Ishii, Hayato * 9 67.59%
57 Ishihara, Takashi * 21 60.11%
334 Ishihara, Jun 9 56.00%
473 Ishigami, Kei * 6 49.33%
666 Ishida, Takuya * 0 50.00%
42 Ishida, Itaru 22 69.00%
203 Ishida, Atsushi * 12 65.98%
302 Ishibashi, Masashi 9 75.00%
615 Isami, Yuichiro * 3 39.04%
412 Inoue, Wataru * 6 81.25%
474 Inoue, Junji * 6 49.33%
175 Inoue, Junichi * 15 45.31%
507 Imamura, Akihiro * 6 40.00%
648 Imaizumi, Nobuyuki * 0 75.00%
171 Imai, Takashi * 15 47.91%
38 Imai, Kimio 24 63.61%
497 Imagawa, Hiromasa * 6 42.77%
25 Ikeda, Tsuyoshi 24 72.57%
413 Ikeda, Kei 6 75.00%
369 Iioka, Kenta * 9 46.81%
541 Iino, Ryuji 3 66.66%
442 Iguchi, Tomonori * 6 57.33%
573 Iguchi, Taisuke * 3 55.55%
246 Igari, Masahiro * 12 52.39%
432 Igarashi, Kazuhiro 6 60.00%
353 Ichikawa, Kazuyuki * 9 50.92%
262 Horiguchi, Toru * 12 47.69%
335 Horie, Yusuke * 9 55.92%
146 Honnami, Tomoyuki * 15 55.52%
444 Homma, Wataru * 6 56.00%
119 Hojo, Naomasa 15 64.79%
439 Hojo, Katsuhisa * 6 58.33%
69 Hiyama, Taku * 18 60.58%
546 Hirota, Noriyuki * 3 66.66%
414 Hirose, Yuki * 6 72.00%
359 Hirosawa, Yuta 9 50.00%
375 Hiraiwa, Tsutomu * 9 45.33%
538 Hiraga, Mikio * 3 66.66%
331 Hirabayashi, Ryuta * 9 56.66%
19 Hirabayashi, Kazuya 25 67.73%
241 Higuchi, Kumi * 12 53.64%
181 HIguchi, Daisaku * 14 48.78%
132 Higono, Naoki 15 60.83%
27 Higashino, Masayuki 24 71.86%
76 Higashi, Teppei * 18 57.08%
9 Higaki, Takao 27 73.57%
549 Hayashi, Yuki * 3 64.58%
560 Hayashi, Takeshi * 3 58.33%
118 Hayashi, Shinsuke 15 65.00%
580 Hayashi, Hiroki 3 52.08%
660 Hattori, Tetsuya * 0 50.00%
77 Hatakeyama, Tomoya 18 56.87%
424 Hassaku, Jinpei 6 65.00%
2 Hashimoto, Rei 30 68.22%
515 Harada, Masaaki * 5 45.83%
411 Harada, Hiroshi 6 87.50%
238 Haneki, Daisuke * 12 56.46%
589 Haneda, Masatoshi * 3 48.66%
450 Hakuta, Masaki * 6 54.16%
328 Haibara, Tomoki * 9 57.59%
591 Goto, Seiji * 3 47.91%
401 Goto, Noriyuki * 7 50.66%
266 Goto, Kosuke * 12 47.22%
131 Gorny, Danny * 15 60.83%
639 Futamata, Shunji * 0 75.00%
616 Furuya, Satoshi * 3 37.50%
41 Furuya, Masashi * 23 60.10%
446 Furuta, Shinichi * 6 54.66%
552 Furujo, Takashi * 3 62.50%
243 Furuichi, Takenori * 12 52.87%
60 Fukui, Yohei * 20 59.43%
603 Fukuda, Yukinori * 3 44.44%
193 Fukuda, Kazuhiro * 13 50.45%
443 Fukuchi, Takahiro 6 56.00%
350 Fukai, Koichi * 9 51.56%
609 Fujiwara, Yuichiro * 3 41.66%
10 Fujita, Tsuyoshi 27 72.86%
325 Fujita, Toshitake * 9 58.33%
213 Fujita, Osamu 12 63.09%
136 Fujita, Kenichi 15 60.00%
367 Fujita, Gensho * 9 47.22%
29 Fujishiro, Takashi * 24 69.25%
231 Fujimori, Takamasa * 12 57.48%
596 Fujihira, Keizo * 3 45.33%
299 Fujieda, Isamu 9 80.00%
481 Fujie, Koji * 6 47.22%
429 Eura, Hiroki * 6 62.66%
47 Eum, Sung-Dae * 22 59.83%
416 Endo, Toyokazu * 6 68.75%
192 Endo, Go * 13 51.47%
576 Eguchi, Hiroshi * 3 54.00%
176 Ebihara, Fuyuki * 15 45.10%
93 Ebie, Kunisato * 18 48.95%
669 Duffy, Jim * 0 45.33%
336 Doi, Fumiaki * 9 55.55%
65 Deyama, Hirofumi * 18 61.69%
275 Date, Tsutomu * 12 43.87%
87 Cho, Takayuki * 18 54.01%
232 Chikusa, Shinya * 12 57.29%
54 Chijimi, Keiichi * 21 64.03%
513 Chiba, Katsutoshi * 5 52.08%
62 Bando, Junichiro * 18 66.35%
368 Baba, Yasunori * 9 46.87%
468 Atsuta, Nao * 6 50.00%
628 Asari, Kozo 1 48.14%
245 Asami, Hiroshi * 12 52.72%
15 Asahara, Akira 27 65.71%
186 Arita, Ryuichi 13 56.56%
397 Arahori, Kazuaki 7 53.33%
558 Aoyama, Daisuke * 3 58.33%
647 Aono, Masanao * 0 75.00%
493 Aoki, Tomokazu * 6 43.75%
404 Aoki, Takahiro * 7 46.12%
381 Anma, Yoichi * 9 43.02%
308 Ando, Reiji 9 66.66%
52 Ando, Nobuhiro 21 65.90%
30 Ando, Kotaro 24 68.71%
100 Anazawa, Yoshikazu * 16 56.57%
476 Amao, Hiroshi * 6 49.33%
643 Akutsu, Takehiko * 0 75.00%
23 Aki, Yasutoshi * 25 58.65%
40 Akashi, Toshihiko * 23 68.55%
224 Akahori, Hiroaki * 12 58.81%
530 Aikawa, Takeshi * 3 100.00%
316 Adachi, Shingo * 9 63.33%
346 Abe, Yuta * 9 52.77%
408 Abe, Naoki * 7 40.25%
309 Abe, Kazufumi 9 66.66%
  • Planeswalker Points
  • Facebook Twitter
  • Gatherer: The Magic Card Database
  • Forums: Connect with the Magic Community
  • Magic Locator